פקודות בסיסיות MySQL:


mysql -u root -p - התחברות אל מסד הנתונים משתמש רוט
quit - יציאה מהשירות
show databases; - הצגת מסדי הנתונים הקיימים
create database supersecret; - supersecret יצירת מסד נתונים בשם
use information_schema - information_schema מעבר אל מסד הנתונים
show tables; - הצגת טבלאות

יצירת טבלה חדשה עם מספר עמודות (לכל עמודה יש להגדיר מראש את סוג הקלט):
mysql> create table employees (
    -> id INTEGER,
    -> name TEXT,
    -> age INTEGER
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

הצגת מידע אודות העמודות המופיעות בטבלה:
mysql> describe employees;
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
| id    | int(11) | YES  |     | NULL    |       |
| name  | text    | YES  |     | NULL    |       |
| age   | int(11) | YES  |     | NULL    |       |
+-------+---------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

הכנסת נתונים אל טבלה:
mysql> insert into employees (id, name, age)
    -> values (1, 'Haim Levanon', 42);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

הצגת נתונים מטבלה:
mysql> select * from employees;
+------+---------------+------+
| id   | name          | age  |
+------+---------------+------+
|    1 | Haim Levanon  |   42 |
|    2 | Itzhak Shamir |   29 |
+------+---------------+------+
2 rows in set (0.00 sec)

הוספתי עוד מספר עובדים:
mysql> select * from employees;
+------+------------------+------+
| id   | name             | age  |
+------+------------------+------+
|    1 | Haim Levanon     |   42 |
|    2 | Itzhak Shamir    |   29 |
|    3 | Damba Rubma      |   42 |
|    4 | Runda Juakim     |   49 |
|    5 | Marta Cohen      |   29 |
|    6 | Kalev Ben Yefune |   35 |
+------+------------------+------+
6 rows in set (0.00 sec)
הצגת כל העובדים שגילם 29:
mysql> select * from employees where age = 29;
+------+---------------+------+
| id   | name          | age  |
+------+---------------+------+
|    2 | Itzhak Shamir |   29 |
|    5 | Marta Cohen   |   29 |
+------+---------------+------+
2 rows in set (0.00 sec)

הצגת שמות כל העובדים:
mysql> select name from employees;
+------------------+
| name             |
+------------------+
| Haim Levanon     |
| Itzhak Shamir    |
| Damba Rubma      |
| Runda Juakim     |
| Marta Cohen      |
| Kalev Ben Yefune |
+------------------+
6 rows in set (0.00 sec)

עדכון נתונים בטבלה:
mysql> select * from employees;
+------+------------------+------+
| id   | name             | age  |
+------+------------------+------+
|    1 | Haim Levanon     |   42 |
|    2 | Itzhak Shamir    |   29 |
|    3 | Damba Rubma      |   42 |
|    4 | Runda Juakim     |   49 |
|    5 | Marta Cohen      |   29 |
|    6 | Kalev Ben Yefune |   35 |
+------+------------------+------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> update employees
    -> set age = 29
    -> where id = 6;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

נבדוק האם השינויים התעדכנו:
mysql> select * from employees where id = 6;
+------+------------------+------+
| id   | name             | age  |
+------+------------------+------+
|    6 | Kalev Ben Yefune |   29 |
+------+------------------+------+
1 row in set (0.00 sec)

הוספת עמודה חדשה לטבלה:
mysql> alter table employees add column
    -> phone integer;
Query OK, 6 rows affected (0.01 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from employees;
+------+------------------+------+-------+
| id   | name             | age  | phone |
+------+------------------+------+-------+
|    1 | Haim Levanon     |   42 |  NULL |
|    2 | Itzhak Shamir    |   29 |  NULL |
|    3 | Damba Rubma      |   42 |  NULL |
|    4 | Runda Juakim     |   49 |  NULL |
|    5 | Marta Cohen      |   29 |  NULL |
|    6 | Kalev Ben Yefune |   29 |  NULL |
+------+------------------+------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

מחיקת נתונים מתוך הטבלה:
mysql> DELETE FROM employees where id=3;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select * from employees;
+------+------------------+------+-------+
| id   | name             | age  | phone |
+------+------------------+------+-------+
|    1 | Haim Levanon     |   42 |  NULL |
|    2 | Itzhak Shamir    |   29 |  NULL |
|    4 | Runda Juakim     |   49 |  NULL |
|    5 | Marta Cohen      |   29 |  NULL |
|    6 | Kalev Ben Yefune |   29 |  NULL |
+------+------------------+------+-------+
5 rows in set (0.01 sec)

מחיקת עמודות:
mysql> alter table employees drop phone;
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> select * from employees;
+------+------------------+------+
| id   | name             | age  |
+------+------------------+------+
|    1 | Haim Levanon     |   42 |
|    2 | Itzhak Shamir    |   29 |
|    4 | Runda Juakim     |   49 |
|    5 | Marta Cohen      |   29 |
|    6 | Kalev Ben Yefune |   29 |
+------+------------------+------+
5 rows in set (0.00 sec)


שתף:

פאביו ליאור רחמים

סקרן, אוהב טכנולוגיה ומחשבים מזה שנים רבות וכותב ערכים קבוע בויקיפדיה.