uname -ar - מציג את גרסת הלינוקס והקרנל
hostname - מציג את שם התחנה
df -mh - מציג את שטח הדיסק הזמין במערכת הקבצים
shutdown -r now - אתחול השרת עכשיו
shutdown -h now - כיבוי השרת עכשיו
shutdown -h +1 - כיבוי השרת בעוד דקה
reboot - הפעלה מחדש
passwd - החלפת סיסמה
locate - איתור קבצים
locate "*file*" - file יאתר את כל הקבצים שיש בשם שלהם את המילה
ps -aux - כל התהליכים שרצים כרגע
kill - הורג תהליכים
kill + pid - הורג פרוסס לפי מזהה
read - ממתינה לקלט מהמשתמש
sleep 1 - מחכה 1 שניות לפני שיציג את הפקודה הבאה
rcconf - מציג את השירותים שרצים כרגע
netstat -r - Default Gateway מציג כתובות
free -gh - מציג את מצב הזיכרון בשרת
who - מציג את המשתמש שמחובר לתחנה
last - מציג את רשימת המשתמשים שהתחברו לתחנה
jobs - מציג תהליכים פעילים במערכת
fg %1 - מביא את התהליך לקדמה
bg %1 - מעביר את התהליך לרקע


הרשאות לקובץ:
שינוי הרשאה - chmod.
הוספת הרשאת הרצה לקבוצה הראשונה - chmod u+x.
שינוי בעלים - chown.


הרשאות במספרים אוקטלים:

סימנים מיוחדים:
נקודה פסיק (;) - מאפשר לחבר בין פקודות.
אנד אנד (&&) - מאפשר להריץ פקודה אחר פקודה.
 * לדוגמה: clear && pwd
דולר ($) - מסמן שהמשתמש הינו משתמש רגיל.
סולמית (#) - מסמן שהמשתמש הינו משתמש root.
סימן גדול גדול (<<) - מוסיף אל תוכן של קובץ.
סימן גדול (<) - דורס תוכן של קובץ
שתף:

פאביו ליאור רחמים

סקרן, אוהב טכנולוגיה ומחשבים מזה שנים רבות וכותב ערכים קבוע בויקיפדיה.