Javascript:

שפת תכנות דינמית מונחית־עצמים המותאמת לשילוב באתרי אינטרנט ורצה על ידי דפדפן האינטרנט בצד הלקוח. השפה מרחיבה את יכולות שפת התגיות הבסיסית HTML ומאפשרת בכך ליצור יישומי אינטרנט מתוחכמים יותר.


Javascript מאפשרת להפוך דפי אינטרנט לאינטראקטיבים, לדוגמה שינוי צבע של כפתור בעת מעבר עכבר, הצגת הודעה לאחר הורדה ועוד.
הוספת סקריפט שיציג את הכיתוב Hello World אל העמוד.

<html>
<head>
<title>My First Javascript</title>
</head>

<body>

<script>
    document.write('Hello World')
</script>

</body>
</html>

מהו אובייקט?
אובייקט יכול להיות כל דבר: כלב, שולחן, טלוויזיה, רכב ועוד...
ב-Javascript יש אובייקטים ואלמנטים משלה כגון: טפסים, חלונות, לחצנים ותיבות סימון.
לכל אובייקט מאפיינים משלו לדוגמה: לטופס יש תיבות סימון ולעמוד יש כותרת.

Methods:אובייקטים יכולים לבצע פעולות, פעולות אלה נקראות שיטות:
Open()
Click()
Select()
Write()
שימוש בשיטות אלה יתבצע בעזרת תחביר נקודה לדוגמה:
document.write()

ערכים ומשתנים: (יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות)
מספר - ערך מספרי
מחרוזת - תווים בין גרשיים
בוליאני - True/False
Null - ריק
Object - ערך המשויך לאובייקט
Function - פונקציה

* משתנים לא יוכלו להכיל רווחים או נקודות וסימנים אחרים.

אירועים:
פעולות שמבצע המשתמש בעת ביקור באתר. לדוגמה: שליחת טפסים, לחיצה על אובייקטים, מעברי עכבר, בחירת אובייקט ועוד...
להלן רשימת האירועים:
onLoad - בעת טעינה
onAbort - בעת סגירת דף
OnUnload - בעת סגירת חלון
OnBlur - בעת עזיבת אובייקט
OnChange - בעתשינוי אובייקט
onClick - בעת לחיצה
onSelect - בעת בחירה
onSubmit - בעת משלוח
onError - בעת שגיאה
onFocus - כאשר האובייקט הפך לפעיל
onMouseOver - בעת מעבר עכבר
onMouseOut - בעת עזיבת המעבר את האובייקט

אופרטורים:+ חיבור
- חיסור
* הכפלה
/ חילוק
% מודולו (שארית)
++ מגדיל ערך באחד
-- מקטין ערך באחד
= הקצאת ערך
== שווה ל
=! שונה מ
< גדול מ
> קטן מ
=< גדול או שווה
=> קטן או שווה
&& במידה ושני המשתשים הם True
x||y במידה ורק אחד מהם True
x! במידה והערך False

הערות:
*/ התחלה
/* סיום
//
--!> תחילת הערה ב-HTML
<-- סיום הערה ב-HTML

ערכים:לשפת Java Script מספר ערכים:
מספרים Numbers.
מחרוזת Strings - תמיד יהיו בין גרשיים.
Null - ריק / ללא משמעות / חור שחור.
Boolean - אמת True / שקר False.
פונקציה - ערך המוחזר על ידי פונקציה
אובייקט - ערך שמשוייך אל אובייקט.

* חשוב לשים לב ששפת Java Script רגישה לאותיות גדולות וקטנות והמשתנה Lior יהיה שונה מהמשתנה lior.

הודעות ובחירות משתמש
יש מקרים בהם נרצה לקבל מידע מהמשתמש ובהתאם למה שנקבל נוכל להציג הערות והודעות:
Confirm() - אישור או ביטול
prompt() - קליטת נתון ממשתמש
alert() - התראה על המסך
window.location="page / url" - הפניה אל דף אחר

סקריפטים:

הפניה לאתר/עמוד אחר:
<script>window.location='http://www.google.co.il'</script>

פופאפ אזהרה:
<script>alert('Yalla Maccabi')</script>












שתף:

פאביו ליאור רחמים

סקרן, אוהב טכנולוגיה ומחשבים מזה שנים רבות וכותב ערכים קבוע בויקיפדיה.